مرتضی زرگانی

مرتضی زرگانی

کارشناسی علوم سیاسی

۱ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی علوم سیاسی مسایل ایران
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات