حلیمه محمدی نیا

حلیمه محمدی نیا

کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد فرش

۱۵۵ارتباط ۴مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
مدیر مرکز خدمات تخصصی صنایع دستی
جهاد دانشگاهی
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد فرش
دانشگاه شهرکرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی فرش رنگرزی
دانشگاه شهرکرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی فرش طراحی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
CDA
دانشگاه شیراز
دوره عاملین خوشه های کسب و کار
تجارت با کشور عمان
تجارت با کشور عمان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مدیریت تبلیغات
مدیریت تبلیغات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
بهبود بهره وری و عارضه یابی خط تولید با روش 5S
بهبود بهره وری و عارضه یابی خط تولید با روش 5S
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اصول و فنون متقاعد سازی در مذاکرات
اصول و فنون متقاعد سازی در مذاکرات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
صادرات فرش
مرکز ملی فرش
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر مرکز خدمات تخصصی صنایع دستی
جهاد دانشگاهی
۱۳۹۵ اکنون
مدرس
دانشگاه
۱۳۹۵ اکنون
عضوهیات مدیره
کنسرسیوم صادراتی فرش
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر اجرایی
خوشه دست بافته های استان
۱۳۹۳ اکنون
طراح
تیوری
۱۳۹۲ اکنون
سلیقه یابی و نیاز سنجی هنر و صنایع دستی
...
۱۳۹۱ اکنون
رنگرز
رنگرزی
مهارت ها
| ۱۱۴نفر
abdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیبهمن طاعتی
| ۱۰۸نفر
abdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیبهمن طاعتی
| ۱۰۳نفر
مهندس موسی صادقی نیک؛ متخصص جانمایی و کشف چاه آب و تعیین محل چاه با ژئوفیزیکabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمد شالوسید مصطفی میرمهدی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات