آناهید محمدی نیا

آناهید محمدی نیا

کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد فرش

۱۵۷ارتباط ۳مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
عامل توسعه خوشه فرش و دست بافته های داری استان
جهاد دانشگاهی
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد فرش
دانشگاه شهرکرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی فرش رنگرزی
دانشگاه شهرکرد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی فرش طراحی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
CDA
دانشگاه شیراز
دوره عاملین خوشه های کسب و کار
تجارت با کشور عمان
تجارت با کشور عمان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مدیریت تبلیغات
مدیریت تبلیغات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
بهبود بهره وری و عارضه یابی خط تولید با روش 5S
بهبود بهره وری و عارضه یابی خط تولید با روش 5S
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
اصول و فنون متقاعد سازی در مذاکرات
اصول و فنون متقاعد سازی در مذاکرات
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
صادرات فرش
مرکز ملی فرش
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
عامل توسعه خوشه فرش و دست بافته های داری استان
جهاد دانشگاهی
۱۳۹۶ اکنون
مدیر مرکز خدمات تخصصی صنایع دستی
جهاد دانشگاهی
۱۳۹۵ اکنون
مدرس
دانشگاه
۱۳۹۵ اکنون
عضوهیات مدیره
کنسرسیوم صادراتی فرش
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر اجرایی
خوشه دست بافته های استان
۱۳۹۳ اکنون
طراح
تیوری
۱۳۹۲ اکنون
بازار سنجی ،سلیقه یابی و نیاز سنجی هنر و صنایع دستی
...
۱۳۹۱ اکنون
رنگرز
رنگرزی
مهارت ها
| ۱۲۲نفر
نوید زحمتکشباقر عسگریعلیرضا نعمتی رشته رودیمصطفی جلالیان چالشتریموسی صادقی نیک؛ کارشناس رسمی ذیصلاح در تفسیر عکسهای هوایی
| ۱۱۶نفر
نوید زحمتکشباقر عسگریعلیرضا نعمتی رشته رودیمصطفی جلالیان چالشتریموسی صادقی نیک؛ کارشناس رسمی ذیصلاح در تفسیر عکسهای هوایی
| ۱۱۱نفر
نوید زحمتکشباقر عسگریعلیرضا نعمتی رشته رودیمصطفی جلالیان چالشتریموسی صادقی نیک؛ کارشناس رسمی ذیصلاح در تفسیر عکسهای هوایی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات