نوید زحمتکش

نوید زحمتکش

مدیر مالی - حسابرس

۱۷ارتباط ۸مهارت
گیلان | صومعه سرا
مدیر مالی
شرکت تهویه جنوب ماکان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز صومعه سرا
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز صومعه سرا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری امور اداری
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
مدیر مالی
شرکت تهویه جنوب ماکان
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
حسابرس مالی
موسسه حسابرسی آبتین روش آریا
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات