هادی پیروی

هادی پیروی

کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات

۱ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات