سجاد رحیمی

سجاد رحیمی

دکتری تخصصی

۲ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | پردنجان
دکترا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۹۵ اکنون
دکترا بهداشت عمومی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات