امیر هوشنگ کیا

امیر هوشنگ کیا

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس مخابرات
کیش تلکوم گستر
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس مخابرات
کیش تلکوم گستر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
مسئول پشتیبانی و خرید پروژه نگهداری زیرساخت
شرکت تکفام
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات