علی برزگر

علی برزگر

کاردانی صنایع دستی چوب،سفال، دکوراسیون داخلی

۱ارتباط ۱مهارت
یزد | مهریز
کاردانی آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
تحصیلات
آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
۱۳۸۴ - ۱۳۹۲
کاردانی صنایع دستی چوب،سفال، دکوراسیون داخلی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات