فاطمه بهرامیان

فاطمه بهرامیان

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | فسا
صندوقدار
فروشگاه هانی مانی
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دانشگاه پیام نور فسا
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
صندوقدار
فروشگاه هانی مانی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
حسابدار
نمایشگاه سرامیک
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
حسابدار
موسسه فرهنگ فیلم
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات