علی سیف الدینی

علی سیف الدینی

مسئول سایت در بارآسا

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مسئول سایت
بارآسا
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مسئول سایت
بارآسا
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات