در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا React Native را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که React Native را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند React Native را بصورت مبتدی و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند React Native را بصورت متوسط و حدود ۶۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند React Native را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب