در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا React Native را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که React Native را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند React Native را بصورت مبتدی و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند React Native را بصورت متوسط و حدود ۵۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند React Native را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب