محمد مشاک

محمد مشاک

کارشناسی کشاورزی تولید دانه های روغنی

۴ارتباط ۱مهارت
خوزستان | دزفول
اپراتور_کارشناس تولید_مهندس شیفت_کارشناس افت_اپراتور اتاق کنترل
کارخانه روغن نباتی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی کشاورزی زراعت
تجارب کاری
۱۳۸۰ اکنون
اپراتور_کارشناس تولید_مهندس شیفت_کارشناس افت_اپراتور اتاق کنترل
کارخانه روغن نباتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
آشنایی و کار با تمام خطوط و دستگاههای تصفیه و تولید روغن