محمدامین غلامی

محمدامین غلامی

کارشناس عمران

۲ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
اپراتور
آب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
اپراتور
آب
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات