در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا زبان ژاپنی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان ژاپنی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ژاپنی را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ژاپنی را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ژاپنی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۴%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب