حسنا معصوم بیگی

حسنا معصوم بیگی

زیردیپلم

۰ارتباط ۳مهارت
قم | قم
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ژاپنی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات