آموزشکده کشاورزی کرج وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

آموزشکده کشاورزی کرج وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

College of Agriculture of Karaj

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از آموزشکده کشاورزی کرج وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از آموزشکده کشاورزی کرج وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 12 درصد از کرمانشاه، 12 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از خراسان شمالی، 6 درصد از آذربایجان غربی، 6 درصد از کرمان، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از لرستان، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، 6 درصد از البرز، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از آموزشکده کشاورزی کرج وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی کشاورزی تولیدات گیاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فضای سبز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی کشاورزی مکانیزاسیون
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی منابع طبیعی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی MBA کارآفرینی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی کشاورزی آبیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی کشاورزی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۴%
۳۴ %