سعید رضایی

سعید رضایی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۰ارتباط ۹مهارت
لرستان | الشتر
تکنسین مهندسی عمران
دفترنظام مهندسی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۸۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی عمران
آموزشکده کشاورزی کرج وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
۱۳۷۹ - ۱۳۸۰
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
تکنسین مهندسی عمران
دفترنظام مهندسی
۱۳۹۰ اکنون
ناظر پروژه
شرکت فنی مهندسی
۱۳۸۶ اکنون
مهندس منابع آب
شرکت منابع اب
۱۳۸۰ اکنون
تکنیسین نقشه برداری
نقشه برداری
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات