سیروس دلفانیان

سیروس دلفانیان

داروسازی مدیر QC

۰ارتباط ۳مهارت
مازندران | چالوس
مدیر آزمایشگاه
سها
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد صنایع غذایی شیمی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی کشاورزی صنایع غذایی
مرکز آموزش علمی کاربردی آمل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی شیمی آزمایشگاه
تجارب کاری
۱۳۷۲ اکنون
مدیر آزمایشگاه
سها
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات