دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

Islamic Azad University of Bojnord

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان شمالی
شهر
بجنورد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از خراسان شمالی، 19 درصد از خراسان رضوی، 11 درصد از تهران، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان شمالی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۲%
۶۲%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۶۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی آموزش ابتدایی علوم تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲ %