راحله علیزاده

راحله علیزاده

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۲۸ارتباط ۵مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات