دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب

Islamic Azad University of Tehran Gharb

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۲%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، ، و ۱۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۹%
۸۹%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۴%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی هتلداری مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۵%
۶۵ %