کاظم قاسمی

کاظم قاسمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۷۶ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس بازاریابی صادرات
ایران خودرو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
بازار یابی و فروش ،برنامه ریزی استراتژیک فروش
دانشگاه آزاد اسلامی
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
کارشناس بازاریابی صادرات
ایران خودرو
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات