میثم صداقت

میثم صداقت

مهندس صنایع

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مدیر پروژه
شرکت بهاران
کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تحصیلات
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
مدیر پروژه
شرکت بهاران
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدیر پروژه
شرکت صدر
پروژه‌ها
۱۳۹۸
مدیریت مهندسی ارزش پروژه های فناوری اطلاعات
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۳۹۷
مستند سازی پروژه های فناوری اطلاعات
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه جامع امام حسین (ع)
۱۳۹۶
مستند سازی پروژه های تحقیقاتی
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۰۱
ارائه مدلی برای مستندسازی دانش چرخه حیات پروژه های تحقیقاتی
بررسی نقش مهندسی ارزش در پروژه های تحقیقاتی
ارائه الگویی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن با استفاده از سبک زندگی ایرانی-اسلامی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت استراتژیک و دوره کارگاهی مهندسی ارزش
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه جامع امام حسین (ع)
توضیحات