دانشگاه فنی حرفه ای اردکان

دانشگاه فنی حرفه ای اردکان

Technical and Vocational University of Ardakan

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
اردکان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 33 درصد از تهران، 33 درصد از اصفهان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %