علیرضا بابایی زاده

علیرضا بابایی زاده

کاردانی معماری معماری

۰ارتباط ۷مهارت
یزد | یزد
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای اردکان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای اردکان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کاردانی معماری معماری
مهارت ها
توضیحات