دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

Art University of Isfahan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه هنر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه هنر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 12 درصد از تهران، 12 درصد از فارس، 4 درصد از یزد، 4 درصد از زنجان، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از لرستان، 4 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۵۸%
۵۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه هنر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد معماری سایر گرایشها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی موزه داری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد اقتصاد حمل و نقل
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴ %