دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

Art University of Isfahan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه هنر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه هنر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 13 درصد از فارس، 13 درصد از تهران، 4 درصد از زنجان، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از لرستان، 4 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 4 درصد از یزد، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۵۴%
۵۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه هنر اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی عکاسی هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی فرش بافت و مرمت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی سینما فیلم سازی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد معماری طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا صنایع دستی پژوهش در هنرهای سنتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی صنایع دستی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۸%
۴۸ %