هادی مومنی

هادی مومنی

مدرس دانشگاه/پژوهشگر هنر

۱۷ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
پژوهشگر ارشد
پژوهشکده ی فرهنگ و هنر
دکترا دانشگاه هنر اصفهان
تحصیلات
دانشگاه هنر اصفهان
۱۳۹۱ اکنون
دکترا صنایع دستی پژوهش در هنرهای سنتی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
پژوهشگر ارشد
پژوهشکده ی فرهنگ و هنر
اینجانب پژوهشگر هنر در حوزه ی زیبایی شناسی، فلسفه ی هنر، هنر معاصر و هنرهای شهری هستم.
پروژه‌ها
۱۳۹۵
تدوین الگوی راهبردی هنرهای شهری/مجسمه های شهری تهران و مبانی نظری هنرهای شهری
پژوهشگر ارشد در پژوهشکده ی فرهنگ و هنر
این طرح پژوهشی با همکاری جهاد دانشگاهی در حال اجرا می باشد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات