سونیا امینی

سونیا امینی

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری

۱۱۹ارتباط ۱۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان
تحصیلات
دانشگاه هنر اصفهان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش پژوهان پیشرو اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
مرکز آموزش علمی کاربردی نجف آباد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات