محمود ترک

محمود ترک

کارشناسی مدیریت دولتی.

۷ارتباط ۱۴مهارت
فارس | شیراز
نمایندگی
بیمه
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی شیراز
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی شیراز
۱۳۹۵ اکنون
کاردانی امور گمرکی
دانشگاه تهران
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
کارشناسی مدیریت دولتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کامپیوتر
کامپیوتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
435/1823
پرورش قارچ
پرورش قارچ
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
342/1832
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
نمایندگی
بیمه
۱۳۸۳ اکنون
رییس اداری وکارگزینی
بیمارستان ارتش شیراز
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
تحقیق درمورد عدم نارضایتی کارکنان وظیفه ازخدمت سربازی
رییس اداری وکارگزینی در بیمارستان ارتش شیراز
پروژه‌ها
مقاله مرتبط بانارضایتی کارکنان وظیفه ازخدمت سربازی
خودم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
فوریت پزشکی وسوانح
رییس اداری وکارگزینی در بیمارستان ارتش شیراز
کمکهای اولیه
رییس اداری وکارگزینی در بیمارستان ارتش شیراز
توضیحات
درحال تحقیق وپژوهش درارتباط باجدایی ازاسترس وتمرکززدایی