فخری زارعپور

فخری زارعپور

کارشناسی معماری

۰ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی شیراز
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی شیراز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مهارت ها
| ۱نفر
پیمان عطائی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات