در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ابزار پنوماتیک (بادی) را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ابزار پنوماتیک (بادی) را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ابزار پنوماتیک (بادی) را بصورت مبتدی و حدود ۵۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ابزار پنوماتیک (بادی) را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ابزار پنوماتیک (بادی) را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب