محمد امین قراگوزلو

محمد امین قراگوزلو

کارشناس اتوماسیون صنعتی

۸ارتباط ۱۱مهارت
همدان | همدان
کارشناس
مجتمع فولاد ویان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس
مجتمع فولاد ویان
کارشناس اتوماسیون صنعتی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مشاور
فولاد کویر
مشاور و ناظر فنی پروژه
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
مسئول شیفت
مجتمع فولاد ویان
مسئول شیفت برق و ابزار دقیق
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات