در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا خطاطی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که خطاطی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند خطاطی را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند خطاطی را بصورت متوسط و حدود ۲۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند خطاطی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
کاربران منتخب