رویا عسکریان

رویا عسکریان

کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی

۱ارتباط ۷مهارت
بوشهر | بوشهر
مدرس,تحقیقات در حیطه علوم و علوم پزشکی,مدرس یوکا و انرژی درمانی
دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد تغذیه بیوشیمی
تجارب کاری
۱۳۷۸ اکنون
مدرس,تحقیقات در حیطه علوم و علوم پزشکی,مدرس یوکا و انرژی درمانی
دانشگاه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات