مهدی دیروندی

مهدی دیروندی

کاردانی مکانیک خودرو

۶۴ارتباط ۱۸مهارت
خوزستان | اهواز
تکنسین مکانیک
سایپا
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای اهواز
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای اهواز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
-
دیپلم مهندسی مکانیک خودرو
09363100611
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
تکنسین مکانیک
سایپا
مهارت ها
| ۳۳نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیرضا غفاریاسماعیل اسدیسحر بیرانوند
| ۳۱نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیرضا غفاریسحر بیرانوندمحمد فیض آبادی فراهانی
| ۳۱نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیرضا غفاریسحر بیرانوندسمانه فرهادزاده
| ۳۱نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیرضا غفاریسحر بیرانوندمحمد فیض آبادی فراهانی
| ۳۰نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیرضا غفاریاسماعیل اسدیسحر بیرانوند
| ۲۹نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیرضا غفاریسحر بیرانوندابوالفضل حیدری
| ۲۹نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیرضا غفاریسحر بیرانوندابوالفضل حیدری
| ۲۶نفر
مجید ناصریناصیح رحیمیرضا غفاریاسماعیل اسدیسحر بیرانوند
رضا غفاریسمانه فرهادزادهابوالفضل حیدری
| ۶نفر
رضا غفاریسمانه فرهادزادهابوالفضل حیدری
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات