مهدی دیروندی

مهدی دیروندی

کاردانی مکانیک خودرو

۶۶ارتباط ۱۸مهارت
خوزستان | اهواز
تکنسین مکانیک
سایپا
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای اهواز
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای اهواز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
-
دیپلم مهندسی مکانیک خودرو
09363100611
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
تکنسین مکانیک
سایپا
مهارت ها
| ۳۱نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریاسماعیل اسدیسحر بیرانوندمحمد فیض آبادی فراهانی
| ۲۹نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریسحر بیرانوندمحمد فیض آبادی فراهانیابوالفضل حیدری
| ۲۹نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریسحر بیرانوندسمانه فرهادزادهابوالفضل حیدری
| ۲۹نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریسحر بیرانوندمحمد فیض آبادی فراهانیابوالفضل حیدری
| ۲۸نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریاسماعیل اسدیسحر بیرانوندابوالفضل حیدری
| ۲۷نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریسحر بیرانوندابوالفضل حیدرینبی اله گودرزی
| ۲۷نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریسحر بیرانوندابوالفضل حیدرینبی اله گودرزی
| ۲۴نفر
ناصیح رحیمانرضا غفاریاسماعیل اسدیسحر بیرانوندابوالفضل حیدری
رضا غفاریسمانه فرهادزادهابوالفضل حیدری
| ۶نفر
رضا غفاریسمانه فرهادزادهابوالفضل حیدری
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات