در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا سفالگری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که سفالگری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند سفالگری را بصورت مبتدی و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سفالگری را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سفالگری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۳%
کاربران منتخب