احمد نیک گفتار

احمد نیک گفتار

کارشناسی ارشد باستان شناسی و سرپرست کاوش های پایگاه شهر تاریخی بلقیس اسفراین- 09193319315

۹۴ارتباط ۱۳مهارت
خراسان شمالی | اسفراین
IT کارشناس
سازمان میراث فرهنگی
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مهارت ها
| ۳۴نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پوراکبر افتخاریحسین جغراتیانمجید ناصری
| ۳۴نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پوراکبر افتخاریحسین جغراتیانمجید ناصری
| ۳۴نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پوراکبر افتخاریحسین جغراتیانمجید ناصری
| ۳۴نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پوراکبر افتخاریحسین جغراتیانمجید ناصری
| ۳۲نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پوراکبر افتخاریحسین جغراتیانمجید ناصری
| ۳۰نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پوراکبر افتخاریحسین جغراتیانمجید ناصری
| ۲۸نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پوراکبر افتخاریحسین جغراتیانمجید ناصری
| ۹نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پورمهندس موسی صادقی نیک؛ کارشناس رسمی تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهاکبر افتخاریحسین جغراتیان
| ۹نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پوراکبر افتخاریحسین جغراتیانمجید ناصری
| ۹نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پوراکبر افتخاریحسین جغراتیانمجید ناصری
| ۸نفر
ناصیح رحیمیمحمود علی پوراکبر افتخاریحسین جغراتیانمجید ناصری
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
شرح فعالیت ها
1- بررسی ، شناسایی و ثبت 102 از آثار تاریخی شهرستان اسفراین 1385-1387
2- بررسی ، شناسایی آثار تاریخی شهرستان بمپوربه سرپرستی دکتر مرتضوی 1385-1384
3- معاون آقای علی اکبر وحدتی در بررسی و شناسایی آثار تاریخی شهرستان اسفراین -1387
4- شرکت در هیات کاوش علمی شهر اسفراین به سرپرستی علی اکبر وحدتی -1386
5- شرکت در تعین حریم تپه بروسکی آشخانه خراسان شمالی به سرپرستی امید آدینه -1387
6- سرپرست هیات کاوش علمی شهر اسفراین - 1388
7- کارشناسی بیش از 3000 شی از آثار توقیفی شهرستان مشهد در یگان حفاظت با نظارت کارشناسان ان سازمان ( جناب آقای طغرایی ؛ حسن آبادی ؛ زنگنه)
8- مستند سازی 402 سکه دوره تیموری و صفویه.
9- سرکشی از آثار تاریخی و ثبتی اطراف حریم حرم رضوی (ع) 1389.
10- سرکشی از آثار ثبتی محورهای شش گانه اطراف مشهد1389
11- کارشناسی و مستند نگاری 1422 سکه الیمائی
12- پژوهشی بر 408 سکه تیموری و صفویی مکشوفه از پیرامون حرم رضوی
13- ناظر و نماینده میراث فرهنگی در شهر تاریخی توس 1389-1390
14- سرپرست و پیمانکار هیات کاوش علمی شهر بلقیس اسفراین – 1390
15- کارشناسی و مستند نگاری 3600سکه مخزن اموال فرهنگی توس- 1390
16- سرپرست هیات فصل پنجم کاوش باستان شناختی شهر بلقیس اسفراین – 1391
17- سرپرست هیات فصل ششم کاوش باستان شناختی شهر بلقیس اسفراین – 1393
18- کارشناسی و مستند نگاری 400 سکه ایلخانی مکشوفه از بجنورد- 1394
19- مستند نگاری گچبری های مکشوفه از کاوش های باستان شناختی از تپه منار در مجموعه شهر تاریخی بلقیس-1394
20- سرپرست هیات فصل هفتم کاوش باستان شناختی شهر بلقیس اسفراین – 1395
21- سرپرست هیات فصل هشتم کاوش باستان شناختی شهر بلقیس اسفراین – 1396
22- سرپرست هیات فصل نهم کاوش باستان شناختی شهر بلقیس اسفراین – 1397
مقالات
1- شناسایی و معرفی آثار باستانی داشخانه. زاهدان. پژوهشی باستان شناسی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی سیستان و بلو چستان، گاهنامه آوای باستان ، سال پنجم ، شماره پنجم ، خرداد ، – 1384.
2-مهرهای ساسانی ،مجله آوای باستان ،دانشگاه سیستان و بلوجستان ، 1385
3- کورکانهای سکایی ، باهمکاری دکتر بهمن فیروزمندی ، پژوهش های تاریخی (دانشگاه سیستان و بلوچستان) » پاییز و زمستان 1387 - شماره 3 »
4- نقش راههای تجاری در شکوفای و افول اسفراین ، با همکاری علی اکبر وحدتی ،، انتشارات اداره کل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی ،1389، ص 56
5- تاریخ سیاسی اسفراین در دوران اسلامی ، در کتاب پژوهش های باستان شناختی در شهر بلقیس ، انتشارات اداره کل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی ،1389،ص 35
6- جغرافیای تاریخی ارغیان ، فصلنامه پژوهش در تاریخ ، سال اول، شماره 2 ، دانشگاه تهران 1390
7- نتایج فصل پنجم کاوش در شهر بلقیس (اسفراین کهن) ، همایش ملی باستان شناسی ایران ، دانشکده هنر ، دانشگاه بیرجند ، اردیبهشت 1392
8- آرامگاه بابا قدرت: نشانه های از یک نیایشگاه مهری در اسفراین ،باستان پژوهشی، دوره جدید، شماره ۱۵، دانشگاه تهران ۱۳۹۲
9- نتایج فصل ششم کاوش در شهر بلقیس ، چهاردهمین گردهمایی سالیانه باستان شناسی ، پژوهشکده تهران ، اسفند ،1394
10- نتایج فصل هفتم کاوش در شهر بلقیس ، پانزدهمین گردهمایی سالیانه باستان شناسی ، پژوهشکده تهران ، اسفند،1395
11-تحلیل ساختار معماری آب انبار مکشوفه از کاوش های باستان شناختی شهر تاریخی بلقیس اسفراین در خراسان شمالی، خراسان بزرگ،سال چهارم،شماره 12، پاییز 1392
12- سکه شناسی دردوران شاه سلطان حسین بایقرا درمحدوده تاریخی خراسان بزرگ (با تکیه بررویکرد مذهبی) پژوهشنامه خراسان بزرگ،سال ششم،شماره 20، پاییز 1394
13-طبقه بندی گونه سفالینه های لعابدار قرن2-4 ه.ق مکشوفه از شهر تاریخی بلقیس (اسفراین کهن) ،مطالعات باستان شناسی ، دوره 8،شماره 1، بهار و تابستان 1395
14-شواهدی از بازی نرد در سده های سوم-چهارم هجری در شهر بلقیس اسفراین، مجله اثر ، سال 38،شماره 77، تابستان 1396
15-نتایج فصل هشتم کاوش های باستان شناختی در شهر تاریخی بلقیس اسفراین شانزدهمین گردهمایی سالیانه باستان شناسی ، پژوهشکده تهران ، 1397
تالیفات:
1- جغرافیایی تاریخی ارغیان ،مشهد، چاپ اول ، انتشارات کیهان اندیشه ، 1386
2- معرفی و شناسایی سکه های ضرب شده در شهر اسفراین،مشهد، چاپ اول ، انتشارات راهیان سبز ، 1387
3- مختصری از پیشینه سکه های تاریخی ضرب شده درشهر های خراسان ،مشهد، چاپ اول ، انتشارات راهیان سبز ، 1389
4- عجایب نهگانه ایران ،مشهد، چاپ اول ، انتشارات پیام اندیشه ، 1390
5- عجایب نهگانه ایران (ویژه نوجوانان ) ، مشهد، چاپ اول ، انتشارات پیام اندیشه ، 1391
6- شهر بلقیس ارگ بمی دیگر ، مشهد ، چاپ اول ، انتشارات داریوش ، 1393
7- پژوهشی برسکه های شاه سلطان حسین بایقرا، چاپ اول ، انتشارات داریوش ، 1393
8- کتابچه شهر تاریخی بلقیس ، چاپ اول ، اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی ، 1394
9- سیری بر جلوه های هنر و معماری درشهر تاریخی بلقیس ، چاپ اول ، اداره کل میراث فرهنگی خراسان شمالی و انشارات شکوفه سیب ،اسفراین، 1394
10-