در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا فرزکاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که فرزکاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند فرزکاری را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند فرزکاری را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند فرزکاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب