محمد امین یادگار

محمد امین یادگار

کاردانی مکانیک خودرو

۱ارتباط ۷مهارت
اصفهان | اصفهان
تعمیرکار
نمایندگی هوندا
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای اصفهان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای اصفهان
۱۳۹۴ اکنون
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
تعمیرکار
نمایندگی هوندا
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات