یاسین سالاروند

یاسین سالاروند

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

۱۸ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
کارشناس فنی
نیلپر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دورود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دورود
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس فنی
نیلپر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناس فنی
چاپ رواق روشن مهر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
اپراتور Cnc
سیمین تراش
پروژه‌ها
همکاری درساخت واجرای سازه های فلزی
مهارت ها
| ۹نفر
رضا خشنودمحمد حسن پورالناز طهماسبیمونا فردادیاحمدعلی حبیبی شکردشت
| ۹نفر
رضا خشنودمحمد حسن پورالناز طهماسبیمونا فردادیاحمدعلی حبیبی شکردشت
| ۹نفر
رضا خشنودمحمد حسن پورالناز طهماسبیمونا فردادیاحمدعلی حبیبی شکردشت
| ۹نفر
رضا خشنودمحمد حسن پورالناز طهماسبیمونا فردادیاحمدعلی حبیبی شکردشت
| ۹نفر
رضا خشنودمحمد حسن پورالناز طهماسبیمونا فردادیاحمدعلی حبیبی شکردشت
| ۹نفر
رضا خشنودمحمد حسن پورالناز طهماسبیمونا فردادیاحمدعلی حبیبی شکردشت
| ۹نفر
رضا خشنودمحمد حسن پورالناز طهماسبیمونا فردادیاحمدعلی حبیبی شکردشت
| ۰نفر
| ۰نفر
توضیحات