در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا مکانیک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مکانیک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مکانیک را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مکانیک را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مکانیک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب