حمید زارع برواتی

حمید زارع برواتی

کارشناس برق ، تاسیسات وابزاردقیق

۱۱ارتباط ۹مهارت
کرمان | کرمان
معاون مهندسی و مدیریت انرژی منطقه مس کرمان
شرکت ملی صنایع مس ایران
کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحصیلات
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۶۲ - ۱۳۶۶
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۶۷ - ۱۳۹۵
معاون مهندسی و مدیریت انرژی منطقه مس کرمان
شرکت ملی صنایع مس ایران
شغل یاد شده آخرین سمت بنده در شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد.
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات