فرزاد رضایی

فرزاد رضایی

کارشناسی ارشد مکانیک

۶ارتباط ۴مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
اپراتور دستگاه
شرکت بین الملی پویا غرب
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مشغول دفاع از پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
اپراتور دستگاه
شرکت بین الملی پویا غرب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
تکنسین مکانیک
شرکت کاشی کاژه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
اپراتور دستگاه
شرکت بین المللی پویا غرب
مهارت ها
| ۴نفر
محمود براتیآرش آقاطهرانی
| ۴نفر
محمود براتیآرش آقاطهرانی
| ۴نفر
محمود براتیآرش آقاطهرانی
| ۴نفر
محمود براتیآرش آقاطهرانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات