در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا چرم دوزی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چرم دوزی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چرم دوزی را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند چرم دوزی را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند چرم دوزی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۶%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۸۴%
کاربران منتخب