سمیه فروتن

سمیه فروتن

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

۷ارتباط ۵مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز رشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز رشت
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی طبرستان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
مهارت ها
| ۶نفر
| ۵نفر
| ۴نفر
| ۴نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات