فروغ رجبی

فروغ رجبی

کارشناسی علوم کامپیوتر

۴ارتباط ۲مهارت
یزد | یزد
صندقدار
شیرینی فروشی
کارشناسی مجتمع آموزش عالی بم
تحصیلات
مجتمع آموزش عالی بم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
صندقدار
شیرینی فروشی
مهارت ها
توضیحات