در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Academic Research را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Academic Research را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Academic Research را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Academic Research را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Academic Research را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب