رسول سلیمانی

رسول سلیمانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۴۲ارتباط ۱۹مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه کردستان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مدیریت بازرگانی
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
1383 - 1386
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۱
رسول سلیمانی
وب سایت آموزشی اکسل
۱۳۹۵-۱۱
نشریه " پژوهشنامه مدیریت بازاریابی" ( Marketing Management Research Journal)
مکان‌یابی، مسئله‌ای با اهمیت در تمامی انواع کسب‌وکارها است. تصمیمات مربوط به مکان شعب بانک به‌علت نقش استراتژیک آن‌ها، مرحله مهمی در طول حیات بانک به‌حساب می‌آید. در تحقیق حاضر که با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مکان‌یابی شعب بانک رفاه در شهر اهواز صورت گرفته است، از طریق مرور مطالعات پیشین و مصاحبه با مدیران شعب بانک، عوامل موثر بر تعیین مکان شعب استخراج شدند. جهت شناسایی روابط میان عوامل روش دیماتل مورد استفاده قرار گرفت و سپس با به‌کارگیری روش ترکیبی جدید دیماتل و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) اوزان نسبی عوامل جهت اولویت‌بندی آن‌ها محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که عوامل نزدیکی به شعب (بانک‌های خودی و رقیب) و نزدیکی به خدمات و تسهیلات شهری از اهمیت بیشتری برخوردارند. همچنین معیار ویژگی‌های جمعیتی تاثیرگذار بوده و سه معیار خدمات و تسهیلات شهری، ترافیک و رقابت (نزدیکی به بانک‌های خودی و رقیب) را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کلیدواژه ها
مکان‌یابی؛ دیماتل؛ فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)؛ شعب بانک

رسول سلیمانی علی مهرابی ادریس محمودی کامران رضایی جعفری
مهارت ها
| ۲۵نفر
نصیر رضایی نژادمیلاد حامدمقدممحمد حسن پورحجت اله گراوندمحمد قبادی
| ۲۲نفر
نصیر رضایی نژادمیلاد حامدمقدممحمد حسن پوراین صفحه بسته شده است
| ۲۰نفر
نصیر رضایی نژادمیلاد حامدمقدممحمد حسن پورحجت رضاییاین صفحه بسته شده است
| ۱۹نفر
نصیر رضایی نژادمیلاد حامدمقدممحمد حسن پورحجت رضاییاین صفحه بسته شده است
| ۱۹نفر
نصیر رضایی نژادمیلاد حامدمقدممحمد حسن پورحجت رضاییاین صفحه بسته شده است
| ۱۹نفر
نصیر رضایی نژادمیلاد حامدمقدممحمد حسن پورحجت رضاییاین صفحه بسته شده است
| ۱۹نفر
نصیر رضایی نژادمیلاد حامدمقدممحمد حسن پور
| ۱۷نفر
نصیر رضایی نژادمحمد حسن پوراین صفحه بسته شده است
| ۱۷نفر
نصیر رضایی نژادمحمد حسن پور
| ۱۶نفر
نصیر رضایی نژادمحمد حسن پور
| ۱۶نفر
نصیر رضایی نژادمحمد حسن پوراین صفحه بسته شده است
| ۱۵نفر
محمد حسن پوراین صفحه بسته شده است
| ۱۵نفر
محمد حسن پوراین صفحه بسته شده است
| ۶نفر
این صفحه بسته شده است
| ۶نفر
این صفحه بسته شده است
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
ا==================================================================
....................عنوان............................................سازمان/شرکت ....................سمت.........سال
ا==================================================================
عارضه یابی مدیریت منابع انسانی..........شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی....همکار پروژه.....1393
عارضه یابی مدیریت منابع انسانی..........شرکت پتروشیمی تندگویان...............همکار پروژه.....1393
شناسایی فرهنگ سازمانی ....................شرکت پتروشیمی تندگویان...............همکار پروژه.....1393
تدوین اظهارنامه تعالی منابع انسانی.......شرکت پتروشیمی تندگویان...............همکار پروژه.....1393
تدوین استراتژی منابع انسانی................شرکت پتروشیمی تندگویان.............همکار پروژه......1393
نیازسنجی آموزشی...............................شرکت پتروشیمی تندگویان..............همکار پروژه......1394
ارزیابی سطح آمادگی الکترونیک ............اداره کل ثبت احوال خوزستان...........همکار پروژه......1393
ا=================================================================