مجتبی حسین زاده ثانی

مجتبی حسین زاده ثانی

پژوهشگر

۰ارتباط ۱۱مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
کارشناس فنی
شرکت ارکا گستر قرن
دکترا Tianjin University
تحصیلات
Tianjin University
۱۴۰۰ اکنون
دکترا اپتیک اپتوالکترونیک
دانشجوی دکتری
دانشگاه بین المللی امام رضا
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناس فنی
شرکت ارکا گستر قرن
سمت شغلی: کارشناس اجرایی پروژه
پروژه‌ها
۱۳۹۸
طراحی جدید مبدل آنالوگ به دیجیتال تمام نوری دوبیتی مبتنی بر اثر غیرخطی کر در بستر بلور فوتونی
درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه بین المللی امام رضا
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۱۲
Design and Analysis of High-Power Device Based on PZT/AlGaN/GaN by Ferroelectric-Gate Heterojunction
3rd .International Congress on Science and Engineering HAMBURG – GERMANY
۱۳۹۸-۱۲
Improved switching performance and DC characteristic in IGBT transistor
3rd .International Congress on Science and Engineering
۱۳۹۸-۱۱
Cancer Detection and Analysis of Different Components of Human Blood by High-Sensitivity Biosensor
3rd International Conference on Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Computer and Engineering Sciences
۱۳۹۸-۱۱
3rd International Conference on Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Computer and Engineering Sciences
۱۳۹۸-۱۱
Optimizing detection performance of disease by high sensitivity biosensor with the urine sample
3rd .International Congress on Science and Engineering

مجتبی حسین زاده ثانی سعید خسروابادی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات