در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Access را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Access را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Access را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Access را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Access را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۱%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
کاربران منتخب