عاطفه جوادزاده

عاطفه جوادزاده

کاردانی حسابداری بازرگانی

۰ارتباط ۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کاردانی دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۵ اکنون
کاردانی حسابداری بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات