عاطفه جوادزاده

عاطفه جوادزاده

کارشناسی حسابداری بازرگانی

۰ارتباط ۹مهارت
خراسان رضوی | مشهد
حسابداری کارآموز
دانشگاه الزهرا
کارشناسی دانشگاه خیام
تحصیلات
دانشگاه خیام
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی حسابداری مالی
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۵ اکنون
کاردانی حسابداری بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابداری کارآموز
دانشگاه الزهرا
کارآموز حسابداری دانشگاه خیام
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
حسابداری کارآموز
آژانس هواپیمایی
حسابداری آژانس هواپیمایی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات